Gemeenteraadsverkiezingen 2018


KiesAdvies

Wat beloven de partijen?

20 februari 2018 hebben wij een brief gestuurd aan de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Maastricht in maart 2018. Wat waren de resultaten?

Onze brief

Na talloze keren inspreken in stadsrondes, raadsrondes en raadsvergaderingen leggen we in onze brief de hele situatie nog maar weer eens uit. En we stellen twee simpele vragen. Kort samengevat:

A. Als u na de verkiezingen meeonderhandelt over het te vormen college en het programma voor de komende vier jaar, sluit u dan op zijn minst het laatste stuk van de Tongerseweg voor vrachtwagens langer dan 13 meter?
B. Gaat u binnen twee jaar voorstellen indienen of steunen om Maastricht-West voor alle vrachtverkeer af te sluiten (behoudens bestemmingsverkeer)?

Lees hier onze hele brief

De reactiesPvdA-knop

PvdA (Anita van Ham):

Beste dames en heren van Tongerseweg Veilig,

namens de Partij van de Arbeid wil ik graag de door u gestelde vragen beantwoorden. Aangezien onze lijsttrekker aan de Tongerseweg woont, vinden wij het zorgvuldiger dat ik namens de PvdA Maastricht antwoord.

De PvdA gaat zeker eisen dat er een oplossing voor de Tongerseweg wordt gevonden als de reconstructiewerkzaamheden van start gaan. Het kan immers niet zo zijn, dat afsluiting van andere wegen ertoe zou mogen leiden dat er nog meer vrachtverkeer over de Tongerseweg gaat. Er zal inderdaad stevig op handhaving moeten worden ingezet, anders is een voorstel voor een vrachtverbod in praktijk immers zinloos.

Het lijkt ons overigens wel zinvol om niet al te lang te wachten met het stellen van vragen over deze situatie. We moeten immers voorkomen dat het College weer niks doet omdat het te laat op de agenda wordt gezet. De vraag is dan ook of dit niet eerder op de agenda moet dan pas bij de coalitieonderhandelingen.

Het zou ons een lief ding waard zijn als een vrachtverbod voor Maastricht- West onderdeel wordt van de coalitieonderhandelingen. Als we de verschillende verkiezingsprogramma’s en standpunten op mijnstem.nl vergelijken dan zou er in de gemeenteraad toch ook een sterke wens moeten zijn om dit te regelen. Want ons betreft is het coalitie akkoord dé mogelijkheid om dit nu dan ook voor eens en altijd te regelen. Mochten we niet in de coalitie komen, dan blijven we ons vanuit de oppositie inzetten voor een vrachtverbod voor Maastricht-West omdat wij vinden dat nu de tunnel klaar is er een prima oplossing is voor Maastricht. Vrachtverkeer dat Maastricht enkel als sluiproute gebruikt, mag van ons geweerd worden. Het is immers van de zotte, dat kennelijk de belangen van transportondernemers voorgaan op de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Als de verbetering van de luchtkwaliteit in Maastricht partijen echt iets waard is, dan kun je niet anders dan inzetten op een vrachtverbod. Dat is ook waar de PvdA zich hard voor gaat maken.

Met vriendelijke groet,

Anita van Ham, fractievoorzitter PvdA Maastricht


CDA-knop

CDA (Vivianne Heijnen):

Geachte heer Koning,

Ik had beloofd te reageren op uw bericht.

Zoals wij al eerder hebben aangegeven (en laten merken tijdens debatten), vindt het CDA Maastricht het strikt noodzakelijk dat de Tongerseweg en heel Maastricht West zo snel mogelijk wordt ontzien van (zwaar) vrachtverkeer en sluipverkeer. Ik kan u dan ook positief antwoorden op uw vragen. Zowel voor de korte termijn (afsluiting) als lange termijn, kunt u op de steun van het CDA rekenen.

Ik zeg u dan ook graag toe dat wij uw ideeën hierin van harte ondersteunen.

Laat dit gerust weten aan de rest van de geïnteresseerden, ze mogen ons eraan houden. In de algemene ledenvergadering van het CDA Maastricht is overigens aangegeven dat het afsluiten van een aantal straten van zwaar vrachtverkeer in Maastricht West (waaronder de Tongersweg) in de onderhandelingen als breekpunt mag worden beschouwd.

Met vriendelijke groet,

Vivianne Heijnen, lijsttrekker CDA Maastricht


GroenLinks-knop

Groen Links:

Dit is geen reactie op onze brief, maar het standpunt van GroenLinks over de Tongerseweg.

Toen we in november 2015 onze motie "verkeersmaatregelen Maastricht-West" indienden, hadden we vooral twee doelen voor ogen: na de verlegging van de Noorderbrug structureel overleg openen met de Belgen vanuit het besef dat de situatie in Maastricht-West samenhangt met die van de hele regio én daarbij met voorrang verlichting te zoeken voor de overbelastte Tongerseweg.

De Tongerseweg moet uiteindelijk rustiger worden door vooral het vrachtverkeer over die weg te verminderen. Na uitvoerige lobby door GroenLinks ontstond afgelopen najaar eindelijk een politieke meerderheid voor een (nachtelijk) vrachtwagenverbod voor heel Maastricht-West. Heel Maastricht-West om te voorkomen dat het verkeer door andere buurten zou denderen. Dat willen we niet en bovendien zou er dan geen meerderheid zijn voor zo'n maatregel.

Een andere motie van GroenLinks (“luchtkwaliteit binnenstad”) leidde, na een stadsronde, ertoe dat de raad het college opdracht gaf om de mogelijkheden voor het instellen van een milieuzone voor de binnenstad te onderzoeken. Een milieuzone beperkt vooral vervuilend diesel verkeer en is een stap op weg naar een autoluwe binnenstad. Een optie om de Tongerseweg onder die milieuzone te laten vallen doemde op.

In juli 2017 diende GroenLinks een motie in die het college opriep om op korte termijn met voorstellen te komen om het vrachtverkeer op de Tongerseweg te beperken. Deze motie werd toen nipt verworpen (19 tegen 17). Blijkbaar waren de verkiezingen nog nét te verweg...

Op dit moment wordt op een paar fronten gewerkt:

– In februari 2018 komt de realisatie van die milieuzone in Maastricht op de agenda. Invoering daarvan lijkt nu eindelijk op een meerderheid te kunnen rekenen en geeft mogelijkheden, als de Tongerseweg daar deel van uit maakt, om sterk vervuilend vrachtverkeer van de Tongerseweg te weren. Invoering van een stickersysteem geeft daarbij de mogelijkheid het ook voor buitenlandse kentekens te handhaven en dat is belangrijk: veel vrachtverkeer is buitenlands.

-Er ontstond een meerderheid om in het vierde kwartaal van dit jaar de stap naar een nachtelijk vrachtautoverbod voor heel Maastricht-West te zetten. Op de VVD na heeft vrijwel iedereen nu uitgesproken dat ook te willen.

Waarom na de zomer:

-De komende maanden gaat het kruispunt in Smeermaas (en vlak daarna ook dat in Veldwezelt) helemaal dicht voor een opknapbeurt. Daar kan dan geen verkeer door, ook niet het verkeer dat als gevolg van een totale afsluiting de route over Belvederelaan zou moeten nemen. Een maatregel zonder alternatieve route gaat het niet halen.

-Pas na de zomer is duidelijk hoe de veranderde aanlanding van de Noorderbrug de verkeersstromen in Maastricht-West en dus ook op de Tongerseweg doet veranderen. Veel partijen geven hun fiat pas aan maatregelen als die gevolgen duidelijk zijn.

Die 3/4 jaar wachten kunnen we goed gebruiken om met de Belgische buren in overleg te gaan over de regionale gevolgen en inpassing van een vrachtwagen verbod.

GroenLinks is ervan overtuigd dat een maatregel met gevolgen over de grens succesvol kan zijn als we die in gezamenlijkheid binnen de regio proberen nemen. Dat zien de Belgen ook: in overleg met politici in de regio (Lanaken, Hasselt, Riemst) blijkt dat ook zij er van overtuigd zijn dat we de gezamenlijkheid moeten gaan zoeken en alleen zo kunnen werken aan oplossingen voor problemen die houdbaar zijn.

Wethouder Aarts heeft inmiddels toegezegd voor deze zomer te werken aan een euregionaal symposium met een groot debat over mobiliteit. Hierdoor wordt voor iederen zichtbaar dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt, aan beide zijden van de grens.

Tot slot: GroenLinks wil niets liever dan de situatie op de Tongerseweg veiliger, schoner en leefbaarder maken. We zijn daar ook al jaren mee bezig (het zit in de genen van onze partij), maar stuitten altijd op een gebrek aan draagvlak binnen de raad. Gezien de omstandigheden én de politieke werkelijkheid, denken wij later dit jaar in een positie te zijn om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Sterker nog: nu even snel maatregelen treffen is gewoon niet uitvoerbaar. Dan houdt je iedereen voor de gek.

Voor GroenLinks is het bemoedigend dat nu ook andere partijen zien dat leefbaarheid belangrijker is dan het recht van vrachtwagens om overal doorheen te jakkeren. En dat we dus eindelijk meerderheden vinden om echte stappen te zetten.


LPM-knop

Liberale Partij Maastricht (Kitty Nuyts):

Geachte heer Koning,

De Liberale Partij Maastricht maakt sinds 2006 deel uit van de gemeenteraad. Dit Tongersewegdossier is een van de langst slepende dossiers dat maar niet wordt opgelost. We hebben het dossier op de voet gevolgd, uw filmpjes en uw bijdragen staan op ons netvlies en ja onze steun heeft u.

Eens zal het zo ver zijn: de volgende periode moeten ze daar niet aan ontkomen om dit probleem op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Kitty Nuyts, fractievoorzitter Liberale Partij Maastricht


D66-knop

D66 (Franca Eurlings-Tonnaer):

Geachte heer Koning,

D66 heeft er samen met GroenLinks en de PvdA voor gezorgd dat de discussie over de Tongerseweg op de agenda van de gemeenteraad kwam te staan. Dat het College vervolgens enkel met een plan tot reconstructie kwam, was ook voor ons teleurstellend. Wij hebben de wethouder daarom gevraagd om toch nogmaals met de Belgische buurgemeenten te kijken naar de mogelijkheden om te komen tot een beperking van het vrachtverkeer. Besluitvorming hierover kost tijd en wij begrijpen dat dit voor de bewoners van de Tongerseweg vervelend is, omdat de overlast gewoon doorgaat.

A. Gaat u, als uw fractie betrokken wordt bij onderhandelingen voor het nieuwe college, keihard eisen dat de Tongerseweg, of in elk geval het laatste stuk daarvan, vóór aanvang van de reconstructiewerkzaamheden aan de Via Regia en/of Brusselseweg wordt afgesloten voor alle vrachtverkeer dat langer is dan 13 meter? En dat daarvoor ook de nodige middelen voor handhaving beschikbaar komen (Dit alles behoudens bestemmingsverkeer dat op of in de onmiddellijke nabijheid van de Tongerseweg moet zijn.) En mocht uw partij buiten het college blijven, steunt u dan voorstellen om tot bovengenoemde beperking van het vrachtverkeer te komen?

Nee, dat zullen wij niet doen. Een van de redenen waarom niet direct een vrachtwagenverbod op de Tongerseweg kan worden ingevoerd, is juist dat de alternatieve route die via de Brusselseweg / Belvedèrelaan voert, gedurende de reconstructie van de kom van Smeermaas niet beschikbaar is. Ook zal een eventueel in te voeren verbod voor vrachtverkeer goed moeten worden afgestemd met de Belgische buurgemeenten. Zo'n verbod moet ook voldoende juridisch onderbouwd worden, om te voorkomen dat een rechter het direct na invoering van tafel veegt.

B. Zal uw fractie binnen twee jaar voorstellen indienen of steunen om Maastricht-West voor alle vrachtverkeer af te sluiten (behoudens bestemmingsverkeer)?

D66 is voorstander van een beperking van het vrachtverkeer op de wegen in Maastricht-West. In welke vorm dit kan worden doorgevoerd, hangt onder meer af van de uitkomsten van het overleg met de Belgische buurgemeenten en de juridische mogelijkheden die er zijn om dergelijke verboden in te stellen. Ons nu al vastleggen op een algeheel verbod, zonder daarbij alle voors en tegens te kennen, gaat ons te ver.

Enthousiaste groet,

Franca Eurlings-Tonnaer, lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Maastricht


seniorenpartij-knop

Seniorenpartij (Jim Janssen):

Geacht comité,

In uw brief d.d. 20 februari 2018 vraagt u mij, als lijsttrekker, naar antwoorden op een tweetal vragen. Voor op uw beide vragen in te gaan wil ik graag het volgende met u delen.

Wat de Senioren Partij Maastricht en mij betreft gaat het in dezen niet enkel om de direct aanwonenden van de Tongerseweg. In uw eigen brief heeft u het in de laatste alinea ook over “woon- en leefkwaliteit van zo'n dertigduizend Maastrichtenaren”. Uw vragen passen in die zin in de veel bredere discussies over duurzaamheid, Maastricht Klimaatneutraal 2030 en zeer recent de milieuzonering. Laat ik vooropstellen dat wij de importantie van deze onderwerpen onderschrijven en wij ervan overtuigd zijn dat maatregelen noodzakelijk zijn. Maar enkel cosmetische ingrepen of het bestrijden van symptomen, zonder een brede flankerende aanpak, is ons inziens niet voldoende. Wij zijn dan ook groot voorstander van een brede, integrale aanpak van de problematiek.

Onze stad is een historisch stad, en heeft veel voordelen ontleent aan de plaats waar ze zich heeft ontwikkeld. Bepaalde kenmerken die daar het gevolg van zijn en in het verleden logisch waren of mogelijk tot voordeel leidden, zoals haar ligging in een dal, aan de landsgrens en haar stervormig wegennet, pakken nu nadelig uit. De symptomen laten zich moeilijk bestrijden, dus moeten we met zijn allen de oorzaken aanpakken.

Met alle begrip voor de strijd die uw Comité Tongerseweg Veilig voert, wil de SPM graag gaan voor een groter resultaat. Hoe dat er uit moet zien hebben wij nog niet helder voor ogen, maar wij vinden het van groot belang dat de gemeente Maastricht op korte termijn een visie omtrent dit onderwerp samenstelt, mét de nieuwe raad en de burgers.

Ik ben mij er van bewust dat dat op de korte termijn geen soelaas biedt voor de problemen die u nu ervaart. Daarom moet er wel worden gekeken hoe we ook die het hoofd kunnen bieden.

In concreto de antwoorden op uw vragen:

A. Gaat u, als uw fractie betrokken wordt bij onderhandelingen voor het nieuwe college, keihard eisen dat de Tongerseweg, of in elk geval het laatste stuk daarvan, vóór aanvang van de reconstructiewerkzaamheden aan de Via Regia en/of Brusselseweg wordt afgesloten voor alle vrachtverkeer dat langer is dan 13 meter? En dat daarvoor ook de nodige middelen voor handhaving beschikbaar komen (Dit alles behoudens bestemmingsverkeer dat op of in de onmiddellijke nabijheid van de Tongerseweg moet zijn.)

En mocht uw partij buiten het college blijven, steunt u dan voorstellen om tot bovengenoemde beperking van het vrachtverkeer te komen?

De huidige belasting met zwaar vrachtverkeer is ook ons een doorn in het oog. De SPM is van mening dat de reconstructies van genoemde wegen niet ertoe mogen leiden dat de Tongerseweg nog meer wordt belast dan reeds nu het geval is. Wij zijn er dan ook voorstander van dat er maatregelen worden genomen om dat te voorkomen. Dat is voor ons een harde eis. Ultimo remedium kan dat in de vorm van een afsluiting zoals u die bedoeld.

B. Zal uw fractie binnen twee jaar voorstellen indienen of steunen om Maastricht-West voor alle vrachtverkeer af te sluiten (behoudens bestemmingsverkeer)?

Zoals ik reeds hierboven heb geschreven, wil ik mij er met de SPM hard voor maken om binnen twee jaar tot een visie en bij voorkeur ook tot gerichte voorstellen te komen, om de brede problematiek in Maastricht-West aan te pakken. Een belofte inzake een afsluiting voor alle vrachtverkeer kunnen wij vooralsnog niet aangaan, maar het dient zeker onderwerp te zijn van onderzoek én van gesprekken met de buurgemeenten in België. Uw mening dat er een voldoende infrastructuur bestaat om het verkeer naar redelijkheid anders af te kunnen wikkelen, delen wij.

Ik hoop dat ik uw vragen hierbij voldoende heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Jim M. Janssen, lijsttrekker Senioren Partij Maastricht


PVM-knop

Partij Veilig Maastricht (Tiny Meese):

Geachte Heer Koning,

Laat me vooropstellen dat het milieu een zaak van ons allemaal is, wij zijn echter volksvertegenwoordigers voor alle burgers van Maastricht en niet alleen voor het laatste stukje van de Tongerseweg. U bestookt ons met alarmerende rapporten die echter lijnrecht staan t.o.v. de gemeentelijke rapporten. Wij begrijpen uw onrust en gaan daarom ook mee met het voorstel van de Wethouder, zodat het voor de bewoners van de Tongerseweg veilig en leefbaar blijft.

We zijn heel duidelijk geweest in ons standpunt.

Met vriendelijke groeten,

Tiny Meese v.d.Venne, fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht


VVD-knop

VVD (John Aarts):

Geachte heer Koning,

N.a.v. uw mail van 20 februari j.l. waarin u aan de VVD vraagt of zij tijdens coalitie onderhandelingen of daarna zal eisen de Tongerseweg c.q. Maastricht west voor een deel of geheel voor het vrachtverkeer af te sluiten, bericht ik u als volgt.

De VVD was voor het aanbrengen van een betere fundering, en niet voor het afsluiten voor vrachtwagenverkeer, conform het voorstel van het college. Een van de belangrijkste redenen daarvoor was dat afsluiting slechts het verplaatsen van het probleem naar anderen was. Dit naast andere inzichten zoals de constatering van het gehouden onderzoek dat het over grote deel geen sluipverkeer is zoals vroeger vaak beweerd werd.

Inmiddels is afgesproken dat dit jaar meer onderzoek zal plaatsvinden in de zin van overleg met de Belgische buren en dat na het klaar komen van de nieuwe infra in Maastricht zelf eind dit jaar naar de verkeerskundige effecten daarvan gekeken zal worden.

De VVD wacht de uitkomsten daarvan af en zal t.z.t. aan de hand van de laatste inzichten bekijken of dit aanleiding kan zijn voor het innemen van een ander standpunt.

Daarmee lijkt mij het antwoord op uw vragen duidelijk.

Hoogachtend,

John Aarts, lijsttrekker VVD